Links

Quản lý đơn hàng

Phần mềm quản lý bán hàng UPOS cho phép người dùng Quản lý đơn hàng và mọi thông tin, trạng thái liên quan đến đơn hàng giúp người bán theo dõi mọi đơn hàng chỉ trên 1 màn hình duy nhất.
Hệ thống UPOS hỗ trợ quản lý tất cả các đơn hàng của bạn, phục vụ cho việc bán hàng tiết kiệm thời gian, tối ưu nhất và tiết kiệm chi phí đáng kể.
Trên menu Quản lý đơn hàng >> chọn Quản lý đơn hàng
- Trên giao diện hiển thị thông tin của đơn hàng: Sản phẩm, Khách hàng, Thông tin vận chuyển, Hóa đơn và trạng thái của đơn hàng.
Tìm kiếm đơn hàng và xuất file excel
Hệ thống UPOS cho phép người dùng tìm kiếm đơn hàng lọc theo nhiều thuộc tính: Số điện thoại, tên khách hàng, kho, trạng thái đơn hàng…
Và hệ thống cũng cho phép xuất danh sách đơn hàng ra file excel dễ dàng quản lý: toàn bộ danh sách đơn hàng hoặc danh sách đơn hàng sau khi lọc tìm kiếm.
Chỉnh sửa đơn hàng
Bước 1: Trang Quản lý đơn hàng, ở cột Thao tác, nhấn vào Chọn và chọn Chỉnh sửa.
Bước 2: Hệ thống đi tới trang Cập nhật của đơn hàng này
Bước 3: Chủ shop có thể chỉnh sửa các thông tin: Thêm/Xóa sản phẩm (đơn hàng phải có ít nhất 1 sản phẩm mới cho cập nhật), điều chỉnh số lượng sản phẩm hoặc các thông tin về vận chuyển:
- Nếu là đơn nháp thì cho phép thay đổi Đối tác vận chuyển. Còn đơn này là Gửi đơn giao hàng thì không cho.
Bước 4: Nhấn nút Cập nhật đơn giao hàng (Đơn Gửi đơn giao hàng) hoặc nút Lưu nháp/Lưu và gửi đơn hàng (Đơn nháp).
Hủy đơn hàng
Có 2 trạng thái người bán có thể cập nhật cho đơn hàng là: Hủy, Hủy giao hàng.
+ Với những đơn Gửi đơn giao hàng (đơn sản phẩm tồn kho) sau khi hủy giao hàng thì sẽ có trạng thái Hủy giao hàng nhưng tồn kho không có trả về kho. Và Hủy đơn hàng thì sẽ có cộng lại tồn kho.
Ví dụ: Sản phẩm A có tồn kho ban đầu là 10. Sau khi tạo 1 đơn khấu trừ số lượng là 2 thì trong kho còn lại: 8
- Hủy giao hàng thì trong kho vẫn là 8.
- Hủy đơn hàng thì có trả về số lượng sản phẩm của đơn này thì kho sẽ là 10 như ban đầu.
+ Đơn nháp chỉ có Hủy đơn hàng không có hủy giao hàng.
+ Và những đơn có các trạng thái vận chuyển như: lấy hàng thành công, giao hàng thành công…. Thì sẽ không được hủy giao hàng hay hủy đơn hàng
Và có 4 cách thay đổi trạng thái này:
Cách 1: Bạn nhấn chọn vào Mã đơn hàng vào chi tiết đơn đặt hàng và bạn có thể cập nhật trạng thái
Cách 2: Ở trang Quản lý đơn hàng, cột thao tác chọn trạng thái muốn thay đổi của đơn hàng.
Cách 3: Cách này sẽ giúp thay đổi trạng thái nhiều đơn cùng 1 lúc. Ở trang Quản lý đơn hàng, chọn các đơn muốn thay đổi trạng thái và chọn nút “Cập nhật trạng thái” và chọn trạng thái muốn thay đổi.
Cách 4: Ở trang Quản lý giao hàng, nhấn vào Mã vận đơn, hệ thống sẽ hiển thị popup Chi tiết vận đơn và nhấn nút Hủy giao hàng. Thì đơn giao hàng này sẽ có trạng thái Hủy giao hàng. Cách này chỉ có Hủy giao hàng, không có Hủy đơn.