Điều chỉnh giá vốn

1. Tạo phiếu điều chỉnh giá vốn

Tính năng điều chỉnh giá vốn của UPOS được sử dụng để thay đổi giá vốn của sản phẩm cho đúng với thực tế. Giá vốn có thể khác do nhiều lí do, ví dụ như: đồng bộ sản phẩm từ các nguồn khác về chưa có giá vốn; cửa hàng thao tác nhập nhầm,....

Bước 1: Bạn vào danh mục Báo cáo > Kế toán > Điều chỉnh giá vốn > Tạo phiếu điều chỉnh

Bước 2: Nhập thông tin phiếu điều chỉnh:

- Tìm kiếm sản phẩm cần kiểm, nhập số lượng sau điều chỉnh và lý do điều chỉnh (nếu có).

- Trên màn hình thông tin sản phẩm có một số thông tin lưu ý sau:

+ Giá vốn hiện tại: là giá vốn của sản phẩm hiện tại đang được ghi nhận trên phần mềm

+ Giá vốn sau điều chỉnh: là giá vốn thực tế của sản phẩm, bạn sẽ cần nhập giá vốn muốn điều chỉnh. Sau khi điều chỉnh, phần mềm sẽ ghi nhận lại theo giá vốn này.

Sau khi nhấn Lưu và Điều chỉnh giá hệ thống sẽ báo điều chỉnh thành công, đồng thời phiếu sẽ chuyển trạng thái Đã điều chỉnh.

Lưu ý:

  • Bạn có thể sửa phiếu để thêm hoặc bỏ sản phẩm cần điều chỉnh giá vốn, thay đổi giá vốn cần điều chỉnh hoặc xóa phiếu nếu phiếu ở trạng thái Bản nháp (Trạng thái Bản nháp là khi bạn tạo phiếu nhưng chưa thao tác Điều chỉnh giá).

  • Phiếu chuyển sang trạng thái Đã điều chỉnh sẽ không thao tác sửa hoặc xóa được.

Last updated