In đơn hàng

Kênh Sàn TMĐT hỗ trợ in đơn hàng cho một hoặc nhiều đơn hàng của các đối tác vận chuyển của các gian hàng thuộc cùng một sàn.

Điều kiện cần để có thể in đơn hàng là: Có mã vận đơn

Khi bạn thực hiện in sẽ có hiển thị tiến trình in đơn hàng. Có thể chọn in từng đơn hàng hoặc in nhiều đơn thuộc cùng một gian hàng.

Lưu ý: Thời gian từ lúc xác nhận đến khi có mã vận đơn trả ra phục vụ cho In đơn hàng sẽ rơi vào khoảng 30 phút.

Last updated