Đăng nhập

Để đăng nhập vào hệ thống mới của phần mềm quản lý bán hàng UPOS, bạn truy cập vào website banhang.upos.vn , nhập Tên đăng nhập/ Email hoặc Số điện thoại mà bạn dùng để đăng ký tài khoản và Mật khẩu. Sau đó nhấn Đăng nhập.

Last updated