Phương thức thanh toán

1. Thêm mới nhóm khách hàng

Bước 3: Nhấn nút Thêm mới ở góc trên bên phải màn hình. Nhập thông tin nhóm khách hàng và chọn trạng thái Kích hoạt. Sau đó, nhấn nút Lưu.

2. Chỉnh sửa phương thức thanh toán

Bước 2: Nhập thông tin cần chỉnh sửa. Sau đó, nhấn nút Lưu ở dưới cùng bảng thông tin.

3. Kích hoạt/Ngưng sử dụng hàng loạt

Bước 1: Chọn tất cả hoặc một số phương thức thanh toán cần thao tác

Bước 2: Nhấn vào nút Thao tác > Chọn Kích hoạt hoặc Ngưng sử dụng

Last updated