Comment on page

Phương thức thanh toán

1. Thêm mới nhóm khách hàng

Bước 1: Trên trang Tổng quan, nhấn vào biểu tượng
bên góc phải màn hình.
Bước 2: Nhấn vào biểu tượng
ở phần Nhóm khách hàng.
Bước 3: Nhấn nút Thêm mới ở góc trên bên phải màn hình. Nhập thông tin nhóm khách hàng và chọn trạng thái Kích hoạt. Sau đó, nhấn nút Lưu.

2. Chỉnh sửa phương thức thanh toán

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng
ở phương thức thanh toán mà bạn cần chỉnh sửa.
Bước 2: Nhập thông tin cần chỉnh sửa. Sau đó, nhấn nút Lưu ở dưới cùng bảng thông tin.

3. Kích hoạt/Ngưng sử dụng hàng loạt

Bước 1: Chọn tất cả hoặc một số phương thức thanh toán cần thao tác
Bước 2: Nhấn vào nút Thao tác > Chọn Kích hoạt hoặc Ngưng sử dụng