Tìm kiếm đơn hàng và xuất file excel

Hệ thống UPOS cho phép người dùng tìm kiếm đơn hàng lọc theo nhiều thuộc tính: Mã đơn hàng, ngày tạo đơn, sản phẩm, nhóm nhân viên, trạng thái đơn hàng, đối tác vận chuyển, kho,...

Chọn các thuộc tính cần lọc rồi nhấn nút Áp dụng

Và hệ thống cũng cho phép xuất danh sách đơn hàng ra file excel dễ dàng quản lý: toàn bộ danh sách đơn hàng hoặc danh sách đơn hàng sau khi lọc tìm kiếm. Nhấn vào Xuất Excel trên góc phải màn hình để tải file excel.

Last updated