Các chức năng chung

1. Góp ý

Bạn có thể đóng góp ý kiến giúp cho đội ngũ UPOS ngày càng hoàn thiện hệ thống và dịch vụ tốt hơn thông qua chức năng Góp ý trên hệ thống UPOS.

Bước 1: Nhấn vào nút Góp ý bên phải giao diện trang Tổng quan.

Bước 2: Nhập tiêu đề, nội dung góp ý và lựa chọn loại góp ý. Bạn có thể tải lên file góp ý dưới dạng văn bản doc., excel, hình ảnh hoặc gif. Sau đó nhấn Gửi góp ý ở phía dưới bảng thông tin.

2. Hướng dẫn sử dụng

Để tìm hiểu cách sử dụng các tính năng trên hệ thống UPOS, bạn truy cập vào Hướng dẫn sử dụng ở phía bên phải giao diện trang Tổng quan.

Last updated