Comment on page

Sao chép đơn hàng

Bước 1: Ở trang Quản lý đơn hàng, nhấn vào biểu tượng
ở ô thông tin đơn hàng mà bạn muốn sao chép.
Hệ thống sẽ hiển thị thông báo sao chép thành công và chuyển sang trang chỉnh sửa đơn hàng.
Bước 2: Bạn có thể thực hiện thao tác chỉnh sửa đơn hàng và nhấn Lưu và gửi giao hàng hoặc Lưu nháp nếu bạn chưa muốn gửi giao hàng.