Comment on page

Tạo mới phiếu chuyển kho

Bước 1: Trên trang Quản lý chuyển kho nhấn chọn nút Thêm mới.
Bước 2: Nhập thông tin phiếu chuyển kho: chọn kho xuất hàng, kho nhập hàng, sản phẩm, số lượng chuyển. Sau đó, nhấn nút Xác nhận chuyển kho ở dưới phần điền thông tin để tạo phiếu chuyển kho mới.
Lưu ý: Những ô có dấu * là thông tin bắt buộc nhập. Không được bỏ trống.