Sản phẩm có Phí VAT

Vào trang Quản lý sản phẩm và nhấn nút Thêm mới

Nhập đủ các thông tin sản phẩm, và nhập % phí VAT cho sản phẩm. Sau đó nhấn Lưu để Thêm mới sản phẩm có Phí VAT.

Hoặc Chỉnh sửa sản phẩm đã có sẵn để cấu hình Phí VAT

Và kết quả sau khi cấu hình phí VAT cho sản phẩm

Last updated