Cấu hình đơn hàng

Bước 2: Với 1 cửa hàng mới thì sẽ có giao diện như bên dưới

Bước 3: Cấu hình phí dịch vụ và Phí VAT

Với Phí VAT thì có 3 tùy chỉnh:

  • Không tính phí VAT khi bán: mặc định với cửa hàng mới, đơn hàng sẽ không tính phí VAT.

  • Tính phí VAT theo đơn hàng: Tính % theo tổng tiền của các sản phẩm đã được chọn trong đơn hàng.

  • Tính phí VAT theo sản phẩm: được tính theo phí VAT đã được cấu hình trong mỗi sản phẩm ở trang Quản lý sản phẩm.

Lưu ý: Quản lý đơn hàng cũng như mọi tính năng khác đều có vai trò phân quyền, tài khoản có quyền thì mới vào được tính năng này

Last updated