Comment on page

Đơn vị tính

1. Thêm mới nhóm sản phẩm

Bước 1: Trên trang Tổng quan, nhấn vào biểu tượng
bên góc phải màn hình.
Bước 2: Nhấn vào biểu tượng
ở phần Cấu hình thông tin quản lý.
Bước 3: Nhấn nút Thêm mới ở góc trên bên phải màn hình > Nhập thông tin đơn vị tính > Chọn Kích hoạt/Ngưng sử dụng > Chọn Lưu để hoàn tất thông tin tạo mới đơn vị tính.

2. Chỉnh sửa thông tin nhóm sản phẩm

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng
ở ô thông tin đơn vị tính mà bạn cần chỉnh sửa. Chọn Chỉnh sửa.
Bước 2: Nhập thông tin cần chỉnh sửa. Sau đó, nhấn nút Lưu ở dưới cùng bảng thông tin.

3. Kích hoạt/Ngưng sử dụng hàng loạt

Bước 1: Chọn tất cả hoặc một số đơn vị tính cần thao tác
Bước 2: Nhấn vào nút Thao tác > Chọn Kích hoạt hoặc Ngưng sử dụng