Kịch bản lên đơn tại bài viết

Tạo kịch bản lên đơn tự động tại bài viết.

Để tạo mới kịch bản bạn lần lượt thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nhập các thông tin cơ bản bao gồm:

  • Tên kịch bản

  • Chọn trang áp dụng kịch bản

  • Tùy chọn kích hoạt/Ngừng sử dụng kịch bản: Nếu chọn kích hoạt, kịch bản sẽ được áp dụng và nằm trong lựa chọn kịch bản.

Bước 2: Chọn bài viết để khi khách hàng bình luận vào thì sẽ lên đơn như kịch bản đã tạo.

Bước 3: Chọn thêm từ khóa đặt hàng để khai báo mẫu từ khóa đặt hàng

  • Chọn kho: Tại đây bạn chọn kho chứa sản phẩm muốn bán. Đơn tạo từ kịch bản bài viết sẽ trừ tồn kho của kho được chọn.

  • Chính sách giá: Chọn chính sách giá áp dụng khi tạo đơn.

  • Nhập từ khóa: Chọn sản phẩm và nhập từ khóa bình luận.

Bước 4: Cấu hình cú pháp lên đơn tự động

  • Cú pháp tạo đơn: Khi người xem bình luận đúng từ khóa, hệ thống sẽ mặc định tạo đơn nháp tương ứng với sản phẩm chứa từ khóa đó. Ở đây nếu bạn tích chọn Số điện thoại thì ngoài đúng từ khóa, bình luận cần chứa số điện thoại mới được tạo đơn tự động.

  • Thời điểm tạo đơn: Chọn hình thức tạo đơn khi khách hàng bình luận đúng cú pháp.

  • Gửi tin nhắn xác nhận đơn hàng: Ở đây nếu bạn chọn có thì khi mỗi đơn hàng đúng cú pháp được tạo thành công, hệ thống sẽ tự động gửi 1 tin nhắn xác nhận đơn hàng đến facebook messenger cửa người xem đó.

Bước 5: Thiết lập thông tin vận chuyển mặc định

Tại đây bạn chọn các thông tin gửi hàng mặc định. Các lựa chọn này sẽ áp dụng cho đơn hàng khi tạo đơn tự động.

Sau khi hoàn tất các lựa chọn bạn nhấn nút lưu để lưu lại kịch bản bài viết.

Last updated