Comment on page

Lên đơn hàng loạt (không khấu trừ tồn kho)

Lên đơn hàng loạt từ file excel tải lên hệ thống UPOS (Với cách này bạn có thể tạo nhanh một lúc nhiều đơn hàng trên hệ thống)
Bước 1: Tải file mẫu excel có sẵn trên hệ thống về và điền thông tin các đơn cần tạo theo form trên file đã tải.
Lưu ý: các cột trên excel có dấu (*) là bắt buộc. Cần nhập đủ thông tin, không được bỏ trống.
Bước 2: Nhấn nút Thực hiện lên đơn hàng loạt và chọn các thông tin Điểm gửi hàng, người trả phí, yêu cầu lấy hàng, yêu cầu khi giao, gói dịch vụ…
Bước 3: Trên trang Lên đơn hàng loạt Chọn nút Tải file lên đơn khác.
Chọn file excel các đơn hàng lên rồi nhấn Tải lên.
Các Đơn hàng sau khi tải lên thành công sẽ tự động được tách địa chỉ. Đối với các đơn tách địa chỉ thất bại, nhấn vào Tách địa chỉ để kiểm tra lý do tách thất bại, chỉnh sửa và thực hiện tách lại.
Bước 4: Nhấn vào Tạo đơn gửi giao hàng.
Bước 5: Chọn tất cả các đơn cần lên, nhấn nút Gửi đơn giao hàng.
Hệ thống sẽ hiển thị thông báo tạo đơn hàng thành công.