Đơn ký nhận 1 phần

Bạn có thể quản lý tất cả đơn ký nhận một phần trên 1 giao diện.

Trong Menu Vận chuyển >> Chọn Đơn ký nhận một phần.

Hệ thống UPOS cho phép người dùng tìm kiếm đơn ký nhận một phần lọc theo nhiều thuộc tính: Mã đơn/mã vận đơn/SĐT, ngày tạo đơn, nhân viên chốt đơn, nguồn đơn hàng.

Chọn các thuộc tính cần lọc rồi nhấn nút Áp dụng.

Và hệ thống cũng cho phép xuất danh sách đơn ký nhận một phần ra file excel dễ dàng quản lý: toàn bộ danh sách đơn hàng hoặc danh sách đơn hàng sau khi lọc tìm kiếm. Nhấn vào Xuất Excel trên góc phải màn hình để tải file excel.

Trên trang Quản lý đơn ký nhận 1 phần, nhấn vào một đơn ký nhận một phần bất kỳ để xem chi tiết vận đơn và hành trình vận đơn ký nhận đó.

Last updated