Tạo đơn hàng

Bạn có thể thêm trực tiếp thông tin đơn hàng mới trên hệ thống UPOS.

Bước 1: Trên menu Đơn hàng >> chọn Tạo đơn hàng.

Bước 2: Nhập thông tin vào các mục thông tin khách hàng, thông tin sản phẩm, thông tin vận chuyển, thông tin bổ sung và hình thức thanh toán.

Bước 3: Nhấn nút Lưu và gửi giao hàng hoặc Lưu nháp nếu bạn chưa muốn gửi giao hàng.

Thêm thông tin khách hàng vào đơn hàng

1. Đối với khách hàng đã tạo sẵn từ trước

Tại màn hình tạo mới đơn hàng, ở mục Thông tin khách hàng bạn có thể chọn khách hàng từ danh bạ khách hàng bằng 2 cách:

Cách 2: Nhấn vào ô tìm kiếm Điện thoại > Tìm khách hàng theo số điện thoại > Chọn khách hàng trong danh sách hiện ra bên dưới.

2. Đối với khách hàng mới

Ở mục Thông tin khách hàng bạn nhập các thông tin khách hàng: Điện thoại, họ và tên, địa chỉ đầy đủ.

Bạn cũng có thể nhấn vào ô tìm kiếm Số điện thoại > chọn Thêm mới khách hàng ở phía dưới.

Sau khi tạo mới đơn thành công, thông tin khách hàng mới tạo sẽ được lưu trên hệ thống quản lý khách hàng

Tính năng Tách địa chỉ giúp cho bạn tách địa chỉ đầy đủ ra theo từng đơn vị hành chính, không phải chọn lại các thông tin đó bên dưới.

Thêm thông tin sản phẩm vào đơn hàng

Có 2 cách giúp bạn thêm thông tin sản phẩm vào đơn hàng:

Cách 1: Chọn Nhập tên hàng hóa > Bạn tự nhập thông tin sản phẩm.

Cách 2: Chọn Sử dụng tên sản phẩm có sẵn > Nhập tên sản phẩm vào ô tìm kiếm sản phẩm.

Lưu ý: Bạn có thể nhấn chọn Bán hàng có khấu trừ tồn kho nếu muốn đơn hàng đó khấu trừ vào tồn kho sản phẩm.

Thêm thông tin vận chuyển

Tại đây, bạn nhập các thông tin: số tiền thu hộ (nếu có), trọng lượng, kích thước, ghi chú giao hàng của đơn hàng, số kiện hàng và chọn các tùy chọn thanh toán, yêu cầu khi giao hàng và phương thức vận chuyển.

Ghi chú giao hàng bạn có thể nhập hoặc chọn mẫu ghi chú có sẵn.

Nhập nội dung ghi chú > Chọn Vị trí hiển thị > Chọn sử dụng làm mẫu mặc định (nếu có) > Nhấn nút Xác nhận để tạo mới mẫu ghi chú giao hàng.

Nhấn vào Thêm đơn vị vận chuyển > hệ thống sẽ điều hướng sang trang Đối tác vận chuyển. Tại đây bạn có thể kết nối với các đơn vị vận chuyển mong muốn. Chi tiết hướng dẫn tại Đơn vị vận chuyển.

Thêm thông tin bổ sung

Tại đây, bạn nhập các thông tin: Điểm gửi hàng, nguồn đơn hàng, mã đơn hàng riêng, nhập phí giao hàng hộ, ghi chú đơn hàng.

Lưu ý: Nhập phí giao hàng hộ là chi phí vận chuyển thu của các shop nhờ giao hàng hộ (dành cho các điểm thu hàng hộ)

Thêm thông tin hình thức thanh toán

Nhấn chọn 1 trong 3 hình thức thanh toán mong muốn.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn nhấn nút Lưu và gửi giao hàng > hệ thống sẽ hiển thị popup gửi đơn giao hàng thành công. Tại đây, bạn có thể nhấn chọn In đơn hàng > chọn Mẫu in.

Last updated