Tạo đơn POS có phí VAT và Phí dịch vụ

Bước 1: Mở cấu hình Phí dịch vụ và Phí VAT

Bước 2: Vào trang Tạo đơn bán tại quầy

Bước 3: Chọn sản phẩm và số lượng cho đơn hàng

Xem cách tính đơn hàng

  • Tạm tính: Tổng tiền 2 sản phẩm và số lượng: (2 * 100,000) + (2 * 50,000) = 300,000 đ

  • Phí VAT (10%) = Tạm tính * VAT = 300,000 * 10% = 30,000 đ

  • Phí dịch vụ chưa bao gồm VAT: theo cấu hình = 10,000 đ

  • Phí dịch vụ chịu VAT (5%) = 10,000 * 5% = 500 đ

  • Khách phải trả = Tạm tính - Giảm giá trên đơn hàng + Phí VAT + Phí dịch vụ chưa bao gồm VAT + Phí dịch vụ chịu VAT = 300,000 - 0 + 30,000 + 10,000 + 500 = 340,500 đ

Bước 4: Chọn tiền khách đưa, như ví dụ thì khách có thể đưa số tiền tròn là 350,000. Nhấn vào nút có mệnh giá tiền 350,000 và sẽ có số Tiền thừa

Bước 5: Nhấn nút Thanh toán để hoàn thành 1 đơn POS

Sẽ có 1 popup thông báo Thanh toán thành công, chủ shop có thể in đơn hàng này với 2 nút In A4, In K80 tùy theo nhu cầu của cửa hàng.

Nhấn nút Đóng để tắt Popup và hệ thống sẽ xóa các sản phẩm đã có trên đơn hàng trước đó.

Lưu ý:

  • 3 dòng: Phí VAT, Phí dịch vụ chưa bao gồm VAT, Phí dịch vụ chịu VAT sẽ ẨN/HIỆN tùy theo cấu hình đơn hàng. Nếu cấu hình đơn hàng không có mở thì sẽ không hiển thị 3 dòng này.

  • Trường hợp VAT theo Sản phẩm và có Giảm giá trên sản phẩm

Cách tính VAT theo từng sản phẩm theo từng bước sau:

1- Tính tổng tiền chưa giảm giá:

Kẹo = 2 * 100,000 = 200,000

Micro = 2 * 50,000 = 100,000

2- Tính tiếp sau khi giảm giá sản phẩm

Kẹo = 200,000 - (200,000 * 10%) = 180,000

Micro = 100,000 - (100,000 * 10%) = 90,000

3- Tính VAT theo từng sản phẩm

Kẹo = 180,000 * 8% = 14,400

Micro = 90,000 * 10% = 9,000

  • Trường hợp VAT theo Sản phẩm và có Giảm giá trên đơn hàng

Cách tính VAT theo từng sản phẩm theo từng bước sau

1- Tính tổng tiền chưa giảm giá:

Kẹo = 2 * 100,000 = 200,000

Micro = 2 * 50,000 = 100,000

2-Do số tiền giảm giá đơn hàng là VNĐ nên cần tính tỷ trọng của sản phẩm

Kẹo = Tổng tiền của Kéo / Tổng tiền của đơn hàng = 200,000 / (100,000 + 200,000) = 2/3

Micro = Tổng tiền của Micro/ Tổng tiền của đơn hàng = 100,000 / (100,000 + 200,000) = 1/3

3- Tính giảm giá cho từng sản phẩm

Kẹo = Tổng giám giá đơn hàng * tỷ trọng của Kẹo = 15,000 * 2/3 = 10,000

Micro = Tổng giám giá đơn hàng * tỷ trọng của Micro = 15,000 * 1/3 = 5,000

4- Tính tổng tiền sản phẩm sau giảm giá

Kẹo = 200,000 - 10,000 = 190,000

Micro = 100,000 - 5,000 = 95,000

5- Tính VAT cho từng sản phẩm

Kẹo = 190,000 * 8% = 15,200

Micro = 95,000 * 10% = 9,500

Last updated