Tra cứu hành trình vận đơn

Trên trang Quản lý đơn giao hàng, nhấn vào nút Thao tác khác, chọn Tra cứu hành trình vận đơn.

Tính năng này cho phép tra cứu hành trình vận chuyển của các đơn hàng. Người bán có thể tra nhiều vận đơn, nhập mã vận đơn (cách nhau bởi dấu phẩy) để thực hiện tra cứu (tối đa 10 vận đơn/ 1 lần tra cứu).

Last updated