Nhóm khách hàng

1. Thêm mới nhóm khách hàng

Bước 3: Nhấn nút Thêm mới ở góc trên bên phải màn hình. Nhập thông tin nhóm khách hàng và chọn trạng thái Kích hoạt. Sau đó, nhấn nút Lưu.

2. Chỉnh sửa nhóm khách hàng

Bước 2: Nhập thông tin cần chỉnh sửa. Sau đó, nhấn nút Lưu ở dưới cùng bảng thông tin.

3. Kích hoạt/Ngưng sử dụng hàng loạt

Bước 1: Chọn tất cả hoặc một số phương thức thanh toán cần thao tác

Bước 2: Nhấn vào nút Thao tác > Chọn Kích hoạt, Ngưng sử dụng hoặc Xóa.

Last updated