Các phần liên quan

1- Tổng quan báo cáo bán hàng

  • Bản cũ: Doanh thu là tổng Giá trị toàn bộ đơn hàng

  • Cập nhật mới: Doanh thu là Tổng Giá trị toàn bộ đơn hàng không tính VAT (Bao gồm tổng VAT trên đơn hàng và phí dịch vụ chịu VAT)

Có thể hiểu là Doanh thu = (Số lượng * Giá bán) + Phí dịch vụ (Nếu có)

2- Báo cáo khu vực

  • Bản cũ: Doanh thu là tổng Giá trị toàn bộ đơn hàng

  • Cập nhật mới:

Đơn có khấu trừ tồn kho: Doanh thu = Giá trị đơn hàng - Phí VAT trên đơn hàng - Phí dịch vụ (chịu VAT)

Đơn không khấu trừ tồn kho: Doanh thu = Tổng Tiền thu hộ COD

3- Báo cáo theo khách hàng

Tương tự báo cáo theo khu vực

  • Bản cũ: Doanh thu là tổng Giá trị toàn bộ đơn hàng

  • Cập nhật mới:

Đơn có khấu trừ tồn kho: Doanh thu = Giá trị đơn hàng - Phí VAT trên đơn hàng - Phí dịch vụ (chịu VAT)

Đơn không khấu trừ tồn kho: Doanh thu = Tiền thu hộ COD

4- Báo cáo doanh thu, lợi nhuận theo sản phẩm

Thêm cột Tổng VAT, các phần còn lại vẫn tính theo công thức cũ

Lợi nhuận = Doanh thu sau giảm giá - Tổng giá vốn

5- Báo cáo doanh thu, lợi nhuận theo đơn hàng

Thêm 4 cột: Phí VAT, Phí dịch vụ, Phí dịch vụ (chịu VAT), Phí dịch vụ (Sau VAT)

  • Phí VAT, Phí dịch vụ, Phí dịch vụ (Chịu VAT) là chạy theo công thức và Cấu hình đơn hàng

  • Phí dịch vụ (Sau VAT) = Phí dịch vụ + Phí dịch vụ(Chịu VAT)

Doanh thu (sau giảm giá) = Giá trị sản phẩm bán - Giảm giá (trên đơn hàng) + Phí dịch vụ

6- Phiếu thu & Phiếu chi

Phiếu thu

Đơn hàng gồm có Phí VAT và Phí dịch vụ

Thì sau khi thanh toán xong thì hệ thống sẽ tự động tạo 1 phiếu thu với số tiền tương ứng

Phiếu chi

Sau khi thanh toán 1 đơn trả hàng

thì hệ thống sẽ tự động tạo 1 phiếu chi với số tiền tương ứng với đơn trả hàng đó

Last updated