Tạo phiếu đối soát

Các phiếu đối soát sẽ được quản lý tập trung ở màn hình Quản lý COD. Để truy cập, bạn chọn Báo cáo > Đối soát COD > Quản lý COD.

Có 2 cách để tạo phiếu đối soát là tạo tự động và tạo thủ công:

Phiếu đối soát tự động

Các phiếu đối soát phát sinh khi đơn hàng hoàn thành sẽ được tự động cập nhật trong danh sách Quản lý COD khi các ĐVVC chuyển đổi trạng thái đối soát.Bạn cần kiểm tra lại thông tin phiếu, sau đó thao tác xác nhận Hoàn tất đối soát để xác nhận đã đối soát thành công với đơn hàng đã chọn (bạn cần kiểm tra lại thực tế đã được thanh toán chưa).

Lưu ý:

Các phiếu đối chỉ có thể được cập nhật tự động khi các ĐVVC chốt số tiền đối soát và xác nhận đối soát. Các phiếu cập nhật thất bại bạn vui lòng liên hệ ĐVVC của đơn hàng để được cập nhật trạng thái.

Hoàn tất tự đối soát: Bạn chỉ có thể xác nhận hoàn tất đối soát với những đơn hàng có trạng thái Giao hàng thành công trở đi.

Tạo phiếu đối soát thủ công

Bước 1: Bạn chọn Báo cáo > Đối soát COD > Quản lý COD.

Tại đây, bạn chọn Import danh sách hoàn tất đối soát.

Bước 2: Tại màn hình popup Import danh sách vận đơn hoàn tất đối soát.

  • Tải file mẫu và nhập thông tin các đơn đã được gửi đối soát qua email theo file mẫu đó

  • Chọn Nhập file và kiểm tra kết quả xử lý dữ liệu

  • Sau khi tạo phiếu thành công, phiếu sẽ hiển thị trong danh sách Quản lý COD.

  • Bạn cần kiểm tra lại thông tin phiếu, sau đó thao tác xác nhận Hoàn tất đối soát để xác nhận đã đối soát thành công với đơn hàng đã chọn (bạn cần kiểm tra lại thực tế đã được thanh toán chưa).

Last updated