Comment on page

Chỉnh sửa đơn hàng

Bước 1: Trên trang Quản lý đơn hàng, nhấn vào biểu tượng
ở ô thông tin đơn hàng mà bạn cần chỉnh sửa > Chọn Chỉnh sửa.
Chọn "Chỉnh sửa" để thực hiện chỉnh sửa đơn hàng đã tạo
Bước 2: Nhập thông tin cần chỉnh sửa. Sau đó, nhấn nút Cập nhật thông tin giao hàng ở dưới cùng bảng thông tin.
Nhập thông tin cân chỉnh sửa và cập nhật để hoàn tất