Tạo đơn lẻ có tính phí VAT

Phải có cấu hình đơn hàng VAT theo đơn hàng hoặc VAT theo sản phẩm

A- Tính phí VAT theo đơn hàng

Bước 1: Phải cấu hình "Tính phí VAT theo đơn hàng". Vào trang Tạo đơn hàng, chọn checkbox Bán hàng có khầu trừ tồn kho

Bước 2: Chọn sản phẩm cho đơn hàng và xem cách tính Phí VAT

Như hình là chọn 2 sản phẩm với tổng đơn là 100,000 + 50,000 = 150,000 đ. Và Phí VAT là 10%

Do đó VAT = 150,000 * 10% = 15,000đ

Và Tổng tiền đơn hàng = 150,000 + 15,000 = 165,000 đ

B- Tính phí VAT theo sản phẩm

Bước 1: Phải cấu hình "Tính phí VAT theo sản phẩm". Vào trang Tạo đơn hàng, chọn checkbox Bán hàng có khầu trừ tồn kho

Bước 2: Chọn sản phẩm cho đơn hàng và xem cách tính Phí VAT

Sản phẩm Kẹo có VAT là 8% = 100,000 * 8% = 8,000 đ

Sản phẩm Micro có VAT là 10% = 50,000 * 10% = 5,000 đ

Tổng phí VAT = 8,000 + 5,000 = 13,000 đ

Tổng tiền đơn hàng: (1 * 100,000) + (1 * 50,000) + 13,000 = 163,000 đ

C- Các nâng cấp trên Quản lý đơn hàng

Lưu ý với các từ ngữ sau:

  • Doanh thu: Tổng giá trị đơn hàng không tính VAT

Có thể hiểu là: Tổng giá trị đơn hàng - Phí VAT - Phí dịch vụ chịu VAT

  • Phí VAT: Tổng VAT của đơn hàng, có thể là VAT đơn hàng hoặc VAT theo từng sản phẩm

  • Phí dịch vụ: Bao gồm Phí dịch vụ CHƯA chịu VAT và Phí dịch vụ CÓ chịu VAT

Các nâng cấp dính đền Phí VAT và phí dịch vụ

  • Tùy chỉnh cột: Có thêm 3 cột Doanh thu, Phí VAT, Phí dịch vụ

  • Trong chi tiết đơn hàng, có thêm Phí VAT nếu đơn hàng có cấu hình VAT theo sản phẩm. Và 2 cái Tổng phí VAT và Phí dịch vụ

  • Xuất excel chi tiết đơn hàng: thêm cột Phí VAT của sản phẩm và Phí VAT cho đơn hàng và Phí dịch vụ

  • Xuất excel mặc định: Cũng có thêm 3 cột Doanh thu, Phí VAT, Phí dịch vụ

  • Xuất excel tùy chọn: Thêm 3 chọn lựa như các phần trên

  • In chi tiết đơn hàng (A4): Thêm 2 dòng Phí dịch vụ và Tổng phí VAT

Last updated