Hủy đơn hàng

Bước 2: Chọn Hủy đơn hàng, hệ thống sẽ hiển thị popup bạn có chắc chắn muốn hủy đơn hàng đã chọn và nhấn nút Xác nhận.

Last updated