Comment on page

Hủy đơn hàng

Bước 1: Ở trang Quản lý đơn hàng, chọn biểu tượng
ở đơn hàng mà bạn muốn hủy.
Chọn "Hủy đơn hàng" để tiến hành hủy đơn đã tạo
Bước 2: Chọn Hủy đơn hàng, hệ thống sẽ hiển thị popup bạn có chắc chắn muốn hủy đơn hàng đã chọn và nhấn nút Xác nhận.
Chọn "Xác nhận" để hoàn tất hủy đơn hàng