Kịch bản livestream

Tạo kịch bản lên đơn tự động khi livestream. Chọn Thêm mới kịch bản

Để tạo mới kịch bản bạn lần lượt thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nhập các thông tin cơ bản bao gồm:

  • Tên kịch bản

  • Chọn trang fanpage để áp dụng kịch bản

  • Tùy chọn kích hoạt/Ngừng sử dụng kịch bản: Nếu chọn kích hoạt, kịch bản sẽ được áp dụng và nằm trong lựa chọn kịch bản khi livestream.

Khai báo từ khóa đặt hàng

  • Chọn kho: Tại đây bạn chọn kho chứa sản phẩm cần bán. Đơn tạo từ kịch bản livestream sẽ trừ vào tồn kho của kho được chọn.

  • Chính sách giá: Chọn chính sách giá áp dụng khi tạo đơn.

  • Sau khi đã chọn kho và chính sách giá thì nhấn vào Thêm từ khóa đặt hàng để chọn sản phẩm

Hiển thị popup như hình

Cách tạo từ khóa theo 3 bước:

+ 1: Chọn sản phẩm và điều chỉnh số lượng cho kịch bản livestream

+ 2: Điền các từ khóa liên quan đến sản phẩm đó. Khách hàng bình luận đúng cú pháp từ khóa thì hệ thống tạo ra đơn nháp của sản phẩm đó. (Tạo tối đa 5 từ khóa)

+ 3: Nhấn Lưu để lưu mẫu từ khóa đặt hàng đã tạo và đóng popup hoặc nhấn Lưu và tạo từ khóa mới để lưu mẫu từ khóa đặt hàng và thêm mẫu đặt hàng mới.

  • Lưu ý: Một kịch bản chỉ cho phép tạo tối đa 10 combo

Bước 3: Cấu hình cú pháp lên đơn tự động

Ví dụ: Khách hàng Khai báo ở bước 2 là sản phẩm Áo hoodie số lượng 1 có từ khóa combo1, áohoodie, mã2373

+ Cú pháp tạo đơn: Tích chọn cú pháp theo nhu cầu của khách hàng

Ví dụ:

. Tích chọn cú pháp tạo đơn "Từ khóa": Khách hàng bình luận đúng từ khóa " cho em combo1" thì hệ thống tạo ra 1 đơn nháp.

. Tích chọn cú pháp tạo đơn "Từ khóa" + "SĐT": Khách hàng bình luận "Cho em combo1 0927367728" thì hệ thống tạo ra 1 đơn nháp.

+ Thời điểm tạo đơn:

. Nếu chọn lựa chọn Gộp các bình luận đúng cú pháp và chỉ tạo một đơn hàng nháp: Khi khách hàng bình luận lần 1 "Cho em combo1" thì hệ thống sẽ tạo ra 1 đơn nháp có chưa sản phẩm Áo hoodie với số lượng 1. Sau đó khách hàng bình luận lần 2 có liên quan đến từ khóa "Chốt em mã2373" thì đơn nháp ban đầu chứa sản phẩm áo hoodie tăng lên số lượng là 2.

. Nếu chọn lựa chọn Mỗi bình luận đúng cú pháp tạo một đơn nháp: Khi khách hàng bình luận lần 1 "Cho em combo1" thì hệ thống sẽ tạo ra 1 đơn nháp có chưa sản phẩm Áo hoodie với số lượng 1. Sau đó khách hàng bình luận lần 2 có liên quan đến từ khóa "Chốt em cái mã2373" thì tạo ra thêm một đơn nháp khác chứa áo hoodie số lượng 1.

+ Gửi tin nhắn xác nhận: Tích chọn "có" nếu muốn gửi tin nhắn xác nhận đặt hàng thành công tới khách hàng và ngược lại.

Bước 4: Thiết lập thông tin vận chuyển mặc định như hình

Last updated