Phương thức đối soát và quy trình thanh toán J&T Express

Phương thức đối soát: Áp dụng đối với những vận đơn ký nhận.

  • J&T sẽ tiến hành gửi bảng kê đối soát COD (nếu có) vào thời gian đăng ký đối soát qua email mà khách hàng đã đăng ký

  • J&T sẽ thanh toán tiền thu hộ (nếu có) sau khi đã cấn trừ cước (nếu có) vào ngày hôm sau theo tài khoản ngân hàng mà khách hàng đã đăng ký. Phí ngân hàng sẽ do khách hàng chi trả.

Phương thức thanh toán:

  • Đối với đơn hàng có giá trị hàng hóa nhỏ hơn tiền cước vận chuyển chỉ được áp dụng hình thức thanh toán PP-Cash

  • Đối với đơn hàng có giá trị hàng hóa lớn hơn tiền cước vận chuyển được áp dụng hình thức thanh toán PP-Cash, CC-Cash

  • Đối với đơn hàng có giá trị hàng hóa lớn hơn tiền cước vận chuyển được áp dụng hình thức PP-PM sẽ được cấn trừ vào tiền COD tại kỳ thanh toán gần nhất.

Phát hàng hóa đơn cước: J&T sẽ phát hành hóa đơn cước vận chuyển theo thông tin khách hàng đăng ký tài khoản đối với đơn PP-Cash, PP-PM và theo thông tin khách hàng nhận bưu phẩm đối với đơn CC-Cash.

Last updated