Comment on page

Quản lý mẫu ghi chú giao hàng

1. Thêm mới mẫu ghi chú giao hàng

Bước 1: Trên trang Tổng quan, nhấn vào biểu tượng
bên góc phải màn hình.
Bước 2: Nhấn vào biểu tượng
ở phần Mẫu ghi chú giao hàng.
Bước 3: Nhấn nút Thêm mới ở góc trên bên phải màn hình. Nhập Nội dung ghi chú (bắt buộc nhập) và vị trí hiển thị (không bắt buộc nhập). Chọn trạng thái Kích hoạt rồi nhấn nút Lưu.

2. Chỉnh sửa mẫu ghi chú giao hàng

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng
ở mẫu ghi chú mà bạn cần chỉnh sửa.
Bước 2: Nhập nội dung cần chỉnh sửa. Sau đó, nhấn nút Cập nhật ở dưới cùng bảng thông tin.