Comment on page

Trạng thái đơn hàng tương ứng giữa sàn TMDT và UPOS

Để thực hiện đồng bộ đơn hàng tương ứng từ Sàn về Sapo thì sẽ có bộ trạng thái đơn hàng cho các sàn và cho UPOS
UPOS
Lazada
Shopee
Tiktok Shop
Chờ xác nhận
Chờ xác nhận
Chờ xác nhận
Chờ xác nhận
Gửi đơn giao hàng
Chờ xử lý Chờ đóng gói Đóng gói lại Chờ giao hàng (Chờ bàn giao) Sẵn sàng giao
Chờ lấy hàng (Chưa xử lý) Chờ lấy hàng (Đã xử lý) Yêu cầu hủy đơn (Chờ phản hồi)
Chưa thanh toán Đang chờ lấy hàng
Đang vận chuyển
Đang vận chuyển
Đang giao
Đang vận chuyển Đã vận chuyển
Giao hàng thành công
Giao hàng thành công
Đã giao Hoàn thành
Đã hoàn thành
Kiện vấn đề
Giao hàng thất bại Mất hàng, hỏng hàng
Chờ chuyển hoàn
Yêu cầu hoàn trả
Chuyển hoàn
Trả hàng thất bại Đang trả hàng
Chuyển hoàn thành công
Đã trả hàng Trả hàng thành công
Hủy đơn hàng
Đã hủy
Đơn hủy
Đã hủy
Hiện tại với sàn Lazada, Kênh Sàn TMĐT hỗ trợ đồng bộ đơn hàng với hình thức giao hàng: DropShopping (DS), chưa hỗ trợ với mô hình: Ký gửi giao hàng - fulfillment by Lazada (FBL)