Trạng thái đơn hàng tương ứng giữa sàn TMDT và UPOS

Để thực hiện đồng bộ đơn hàng tương ứng từ Sàn về Sapo thì sẽ có bộ trạng thái đơn hàng cho các sàn và cho UPOS

UPOSLazadaShopeeTiktok Shop

Chờ xác nhận

Chờ xác nhận

Chờ xác nhận

Chờ xác nhận

Gửi đơn giao hàng

Chờ xử lý Chờ đóng gói Đóng gói lại Chờ giao hàng (Chờ bàn giao) Sẵn sàng giao

Chờ lấy hàng (Chưa xử lý) Chờ lấy hàng (Đã xử lý) Yêu cầu hủy đơn (Chờ phản hồi)

Chưa thanh toán Đang chờ lấy hàng

Đang vận chuyển

Đang vận chuyển

Đang giao

Đang vận chuyển Đã vận chuyển

Giao hàng thành công

Giao hàng thành công

Đã giao Hoàn thành

Đã hoàn thành

Kiện vấn đề

Giao hàng thất bại Mất hàng, hỏng hàng

Chờ chuyển hoàn

Yêu cầu hoàn trả

Chuyển hoàn

Trả hàng thất bại Đang trả hàng

Chuyển hoàn thành công

Đã trả hàng Trả hàng thành công

Hủy đơn hàng

Đã hủy

Đơn hủy

Đã hủy

Hiện tại với sàn Lazada, Kênh Sàn TMĐT hỗ trợ đồng bộ đơn hàng với hình thức giao hàng: DropShopping (DS), chưa hỗ trợ với mô hình: Ký gửi giao hàng - fulfillment by Lazada (FBL)

Last updated