Thông tin tồn kho

Tại đây bạn có thể quản lý chi tiết tất cả kho của bạn. Hệ thống UPOS cho phép người dùng tìm kiếm kho lọc theo nhiều thuộc tính: Mã/SKU/Mã vạch/Tên sản phẩm hoặc bạn có thể lọc tìm theo: kho, định mức tồn kho hoặc lọc/không lọc số lượng tồn kho thấp hơn số lượng chờ xuất.

Để quản lý thông tin tồn kho bạn nhấn chọn menu Kho để xem trang Quản lý thông tin tồn kho.

Chọn các thuộc tính cần lọc rồi nhấn nút Áp dụng. Sau đó, nhấn vào Xuất Excel trên góc phải màn hình để tải file excel.

Last updated