Nhóm sản phẩm

1. Thêm mới nhóm sản phẩm

Bước 3: Nhấn nút Thêm mới ở góc trên bên phải màn hình > Nhập thông tin nhóm sản phẩm > Chọn Kích hoạt/Ngưng sử dụng > Chọn Lưu để hoàn tất thông tin tạo mới nhóm sản phẩm.

1. Xuất file excel nhóm sản phẩm

Bạn cũng có thể xuất thành file excel danh sách tất cả nhóm sản phẩm theo tìm kiếm hoặc mã nhóm mà bạn muốn.

2. Chỉnh sửa thông tin nhóm sản phẩm

Bước 2: Nhập thông tin cần chỉnh sửa. Sau đó, nhấn nút Lưu ở dưới cùng bảng thông tin.

3. Kích hoạt/Ngưng sử dụng hàng loạt

Bước 1: Chọn tất cả hoặc một số nhóm sản phẩm cần thao tác

Bước 2: Nhấn vào nút Thao tác > Chọn Kích hoạt hoặc Ngưng sử dụng

Last updated