Comment on page

Nhóm sản phẩm

1. Thêm mới nhóm sản phẩm

Bước 1: Trên trang Tổng quan, nhấn vào biểu tượng
bên góc phải màn hình.
Bước 2: Nhấn vào biểu tượng
ở phần Cấu hình thông tin quản lý.
Bước 3: Nhấn nút Thêm mới ở góc trên bên phải màn hình > Nhập thông tin nhóm sản phẩm > Chọn Kích hoạt/Ngưng sử dụng > Chọn Lưu để hoàn tất thông tin tạo mới nhóm sản phẩm.
1. Xuất file excel nhóm sản phẩm
Bạn cũng có thể xuất thành file excel danh sách tất cả nhóm sản phẩm theo tìm kiếm hoặc mã nhóm mà bạn muốn.

2. Chỉnh sửa thông tin nhóm sản phẩm

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng
ở ô thông tin nhóm sản phẩm mà bạn cần chỉnh sửa. Chọn Chỉnh sửa.
Bước 2: Nhập thông tin cần chỉnh sửa. Sau đó, nhấn nút Lưu ở dưới cùng bảng thông tin.
3. Kích hoạt/Ngưng sử dụng hàng loạt
Bước 1: Chọn tất cả hoặc một số nhóm sản phẩm cần thao tác
Bước 2: Nhấn vào nút Thao tác > Chọn Kích hoạt hoặc Ngưng sử dụng