Comment on page

Sao chép đơn hàng

Bước 1: Ở trang Quản lý đơn hàng, nhấn vào biểu tượng
ở ô thông tin đơn hàng mà bạn muốn sao chép.
Khi đó, Hệ thống sẽ hiển thị thông báo sao chép thành công và chuyển sang trang chỉnh sửa đơn hàng.
Thông báo sao chép đơn hàng thành công
Bước 2: Bạn có thể thực hiện thao tác chỉnh sửa đơn hàng và nhấn Lưu và gửi giao hàng hoặc Lưu nháp nếu bạn chưa muốn gửi giao hàng.