Comment on page

Chỉnh sửa nhà cung cấp

Bước 1: Trên trang Quản lý nhà cung cấp (menu Quản lý Đối tác), nhấn nút
tại thông tin nhà cung cấp bạn muốn chỉnh sửa. Chọn Chỉnh sửa.
Bước 2: Nhập thông tin nhà cung cấp bạn cần chỉnh sửa và nhấn chọn nút Lưu.