Comment on page

Nguồn đơn hàng

1. Thêm mới nguồn đơn hàng

Bước 1: Trên trang Tổng quan, nhấn vào biểu tượng
bên góc phải màn hình.
Bước 2: Nhấn vào biểu tượng
ở phần Nguồn đơn hàng.
Bước 3: Nhấn nút Thêm mới ở góc trên bên phải màn hình. Nhập thông tin nguồn đơn hàng và chọn trạng thái Kích hoạt. Sau đó, nhấn nút Lưu.

2. Chỉnh sửa nguồn đơn hàng

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng
ở nguồn đơn hàng mà bạn cần chỉnh sửa.
Bước 2: Nhập thông tin cần chỉnh sửa. Sau đó, nhấn nút Lưu ở dưới cùng bảng thông tin.

3. Kích hoạt/Ngưng sử dụng hàng loạt

Bước 1: Chọn tất cả hoặc một số nguồn đơn hàng cần thao tác
Bước 2: Nhấn vào nút Thao tác > Chọn Kích hoạt hoặc Ngưng sử dụng