Nhãn khách hàng

Để thêm mới nhãn đánh dấu khách hàng bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn Thêm mới ở màn hình quản lý nhãn khách hàng.

Bước 2: Nhập thông tin tên nhãn và chọn màu sắc nhãn sau đó chọn Lưu.

Lưu ý rằng hệ thống sẽ luôn mặc định tồn tại nhãn “Boom hàng” với màu đỏ. Đây sẽ là nhãn hỗ trơ người dùng đánh dấu khách hàng xấu khi bán fanpage trên UPOS.

Để thực hiện chỉnh sửa hoặc xóa nhãn khách hàng bạn chọn vào biểu tượng dấu ba chấm ở cuối dòng, sau đó chọn chỉnh sửa hoặc xóa để thực hiện.

Last updated