Comment on page

Hướng dẫn công thức tính bình quân gia quyền

Khi Thiết lập thông tin giá khi Thêm mới sản phẩm, Giá vốn sản phẩm sẽ được tính toán lại sau mỗi lần nhập hàng theo phương pháp bình quân gia quyền.
Trường thông tin "Giá vốn" sản phẩm

Khái niệm "Bình quân gia quyền"

Bình quân gia quyền trong tiếng Anh được gọi bằng thuật ngữ “Weighted Average” (hay Weighted Mean), nôm na là chỉ số trung bình có trọng số.
Bình quân gia quyền, còn gọi trung bình cộng gia quyền (hay trung bình cộng có trọng số), là giá trị trung bình cộng thể hiện sự quan trọng của các phần tử trong tập hợp các số đó. Mỗi phần tử trong tập hợp được gọi là 1 giá trị quan sát, gắn với một trọng số. Trọng số chính là đại lượng phản ánh độ tin cậy, đại lượng chỉ tần suất lặp lại hoặc đại lượng dùng để so sánh tầm quan trọng của các thông tin phục vụ cho việc tính toán.

Công thức xác định số Bình quân gia quyền

Số bình quân gia quyền = Σ(xi.wi) / Σwi
Trong đó:
  • xi: là giá trị của lượng biến quan sát được
  • wi: là trọng số (hay tần số) gắn với từng lượng biến quan sát

Trường hợp 1: Tính bình quân gia quyền trên tài liệu không phân tổ

Tài liệu không phân tổ là tài liệu chứa các số liệu thống kê nêu ra ngẫu nhiên, không được sắp xếp vào các nhóm đặc thù có tính chất khác nhau. Với tài liệu không phân tổ, công thức tính số bình quân gia quyền được áp dụng mẫu qua ví dụ dưới đây.
Ví dụ: Tính số bình quân gia quyền về mức thu nhập của các hộ dân từng tháng theo tài liệu sau đây:
Thu nhập hàng tháng (triệu đồng) – xi lần lượt là 5.000, 5.250, 5.400, 5.450, 5.600, 6.000, 6.200, 6.300, 6.500.
Số hộ lần lượt là: 3, 8, 9, 10, 12, 30, 15, 7, 6 (tổng: 100)
Trình tự tính toán được thực hiện như sau:
Bước 1: tính Σ thu nhập = xi.wi
Cụ thể là:
5.000 x 3 = 15.000
5.250 x 8 = 42.000
5.400 x 9 = 48.600
5.450 x 10 = 54.500
5.600 x 12 = 67.200
6.000 x 30 = 180.000
6.200 x 15 = 93.000
6.300 x 7 = 44.100
6.500 x 6 = 39.000
Tổng: 583.400
Bước 2: Tính số bình quân gia quyền bằng cách lấy tổng thu nhập hàng tháng đem chia cho tổng số hộ dân:
Số trung bình gia quyền = = 5.834 (ngàn đồng)

Trường hợp 2: Tính bình quân gia quyền trên tài liệu có phân tổ

Ngược lại với tài liệu không phân tổ, trong tài liệu có phân tổ, các biến quan sát được xếp vào các nhóm có tính chất đặc trưng theo tiêu thức thuộc tính (dữ liệu định tính) hoặc tiêu thức thuộc lượng (dữ liệu định lượng).
Vậy trong trường hợp này cách tính bình quân gia quyền là gì, có điểm nào khác với trường hợp trên?
Để tính số bình quân gia quyền trong trường hợp tài liệu có phân tổ, bạn thực hiện như sau:
Lượng biến xi chính là trị số giữa của các tổ, được tính bằng hiệu giữa giới hạn trên và giới hạn dưới. Nếu dãy số có tổ mở, bạn lấy khoảng cách tổ của tổ mở gần nhất để tính giới hạn trên. Từ đó bạn sẽ xác định được giá trị của biến xi.
Ví dụ 2: Tính số bình quân gia quyền về mức thu nhập hàng tháng của nhân viên công ty A. Biết rằng số liệu thu nhập hàng tháng (tính theo đơn vị ngàn đồng) của nhân viên được liệt kê trong tài liệu phân tổ dưới đây:
Thu nhập hàng tháng (ngàn đồng)
500 – 520: 8 nhân viên
520 – 540: 12 nhân viên
540 – 560: 20 nhân viên
560 – 580: 56 nhân viên
580 – 600: 18 nhân viên
600 – 620: 16 nhân viên
Trên 620: 10 nhân viên
Tổng: 140
Ta thực hiện tính toán như sau:
Bước 1: Tính lượng biến xi như công thức đã liệt kê ở trên. Kết quả cụ thể như bảng sau:
500 – 520: 8 nhân viên xi = (520 +500)/2 = 510
520 – 540: 12 nhân viên xi = 530
540 – 560: 20 nhân viên xi = 550
560 – 580: 56 nhân viên xi = 570
580 – 600: 18 nhân viên xi = 590
600 – 620: 16 nhân viên xi = 610
Trên 620: 10 nhân viên xi = 630
Bước 2: Lập bảng tổng thu nhập hàng tháng của các nhân viên công ty A theo công thức:
Σ thu nhập = xi.wi.
Cụ thể là:
500 – 520: 8 nhân viên xi = (520 +500)/2 = 510 xi.wi = (510 x 8) = 4.080
520 – 540: 12 nhân viên xi = 530 xi.wi = 6.360
540 – 560: 20 nhân viên xi = 550 xi.wi = 11.000
560 – 580: 56 nhân viên xi = 570 xi.wi = 31.920
580 – 600: 18 nhân viên xi = 590 xi.wi = 10.620
600 – 620: 16 nhân viên xi = 610 xi.wi = 9.760
Trên 620: 10 nhân viên xi = 630 xi.wi = 6.300
Tổng: 80.040
Bước 3: Áp dụng công thức tính thương giữa tổng thu nhập hàng tháng và tổng số nhân viên, ta dễ dàng ra được kết quả cuối cùng:
Số trung bình gia quyền = 571,71 (ngàn đồng)
Lưu ý:
Trên thực tế việc ước lượng các giá trị xi có chính xác hay không còn phụ thuộc tính chất đối xứng khi phân phối của từng tổ. Nếu phân phối của từng tổ có tính chất đối xứng thì giá trị xi ước lượng có thể chấp nhận được. Ngược lại, nếu phân phối của từng tổ không đối xứng (lệch trái hoặc lệch phải) thì giá trị xi ước lượng không chính xác, dẫn đến kết quả vô nghĩa.