Loại phiếu thu

1. Thêm mới phiếu thu

Bước 3: Nhấn nút Thêm mới ở góc trên bên phải màn hình. Nhập thông tin loại phiếu thu và chọn trạng thái Kích hoạt. Sau đó, nhấn nút Lưu.

2. Chỉnh sửa phiếu thu

Bước 2: Nhập thông tin cần chỉnh sửa. Sau đó, nhấn nút Lưu ở dưới cùng bảng thông tin.

3. Kích hoạt/Ngưng sử dụng hàng loạt

Bước 1: Chọn tất cả hoặc một số phiếu thu cần thao tác

Bước 2: Nhấn vào nút Thao tác > Chọn Kích hoạt hoặc Ngưng sử dụng

Last updated