Kiện vấn đề

1. Ghi nhận nội dung xử lý với khách hàng

Bước 2: Nhập nội dung cần chỉnh sửa và chọn thời gian giao lại. Sau đó, nhấn nút Lưu.

2. Xem hành trình vận đơn

Trên trang Cảnh báo kiện vấn đề, nhấn vào một kiện vấn đề bất kỳ để xem chi tiết hành trình vận đơn của kiện vấn đề đó.

Last updated