Nhà cung cấp

Chọn menu Quản lý đối tác >> chọn Nhà cung cấp.

Trên giao diện danh sách, hiển thị các thông tin của nhà cung cấp: Mã nhà cung cấp, Tên nhà cung cấp, Điện thoại, Địa chỉ, Trạng thái sử dụng.

- Bạn có thể tìm nhà cung cấp nhờ vào thanh tìm kiếm với: Mã/Tên/SĐT nhà cung cấp.

- Xem chi tiết Thông tin nhà cung cấp, lịch sử nhập hàng khi nhấn vào dòng thông tin nhà cung cấp bất kỳ.

1. Thêm mới nhà cung cấp

Bước 1: Trên trang Quản lý khách hàng nhấn chọn nút Thêm mới.

Bước 2: Nhập thông tin nhà cung cấp. Sau đó, nhấn nút Lưu ở dưới phần điền thông tin để thêm thông tin nhà cung cấp mới.

Lưu ý: Những ô có dấu * là thông tin bắt buộc nhập. Không được bỏ trống.

2. Chỉnh sửa nhà cung cấp

Bước 2: Nhập thông tin nhà cung cấp bạn cần chỉnh sửa và nhấn chọn nút Lưu.

Last updated