Links

Phân quyền người dùng

UPOS cho phép chủ tài khoản phân quyền cho nhiều người dùng cùng quản lý tài khoản dựa trên vai trò công việc. Mỗi người dùng khác nhau sẽ được giới hạn các chức năng được phép sử dụng khác nhau.

1. Vai trò người dùng

Thêm vai trò người dùng

Bước 1: Nhấn nút Thêm vai trò người dùng (Phân quyền >> chọn Vai trò người dùng)
Bước 2: Nhập Tên nhóm adminGhi chú (nếu có)
Bước 3: Chọn các chức năng cần phân quyền cho vai trò người dùng này
- Không phân quyền: Người dùng sẽ không thấy được chức năng này trên menu
- Quyền xem: Trên menu có chức năng này nhưng người dùng chỉ được phép xem không được quyền chỉnh sửa
- Quyền xem và sửa: Trên menu có chức năng này và người dùng có mọi quyền thêm, xóa, sửa
Bước 4: Cuối cùng nhấn chọn nút Cập nhật để hoàn tất thêm vai trò người dùng

Chỉnh sửa vai trò người dùng

Bước 1: Chọn vai trò người dùng mà bạn muốn chỉnh sửa (Phân quyền >> chọn Vai trò người dùng) và nhấn nút
Bước 2: Điều chỉnh các chức năng bạn muốn chỉnh sửa
Bước 3: Cuối cùng nhấn chọn nút Cập nhật.

Xóa vai trò người dùng

Chọn vai trò người dùng mà bạn muốn xóa (Phân quyền >> chọn Vai trò người dùng) và nhấn chọn nút

2. Quản lý người dùng

Trên menu Phân quyền >> chọn Quản lý người dùng

Thêm người dùng mới

Bước 1: Nhấn nút Thêm người dùng (menu Phân quyền >> chọn Quản lý người dùng)
Bước 2: Nhập các thông tin nhân viên/ người dùng và chọn vai trò công việc của nhân viên
Bước 3: Cuối cùng nhấn vào nút Thêm mới bên dưới phần điền thông tin.

Chỉnh sửa thông tin người dùng

Bước 1: Chọn vào thông tin người dùng (menu Phân quyền >> chọn Quản lý người dùng) bạn muốn chỉnh sửa và nhấn nút
Bước 2: Cập nhật thông tin người dùng mà bạn cần chỉnh sửa (Chi tiết, Phân quyền, Đổi mật khẩu,…)
Bước 3: Nhấn chọn nút Cập Nhật để hoàn tất chỉnh sửa thông tin người dùng.

Người dùng đã nghỉ việc

Bước 1: Chọn vào thông tin người dùng (menu Phân quyền >> chọn Quản lý người dùng) bạn muốn chỉnh sửa và nhấn nút
cho nhân viên nào mà bạn cần chỉnh sửa.
Bước 2: Cập nhật trạng thái Đã nghỉ việc