Links

Lên đơn hàng loạt

Trên menu chọn Đơn hàng >> Lên đơn Excel
Bước 1: Nhấn vào nút “Tải lên File excel”, 1 popup Lên đơn hiển thị. Nhấn vào link “Tại đây” để tải file excel mẫu về
Bước 2: Mở file excel vừa tải về máy, và nhập thông tin các đơn hàng giống với nội dung minh họa trong file mẫu.
Lưu ý: các cột có dấu * cần bắt buộc nhập đủ thông tin
Bước 3: Quay lại trang lên đơn trên UPOS, tắt popup và chọn các thông tin cơ bản của đơn hàng
Bước 4: Sau khi chọn xong các thông tin thì nhấn lại nút Tải lên file excel, Và chọn file excel vừa nhập thông tin các đơn hàng muốn lên đơn. Nhấn nút Tải lên.
Bước 5: Hệ thống sẽ hiển thị lại các đơn đủ thông tin để tạo đơn hàng. Sau đó, chọn checkbox chọn tất cả và nhấn nút Tạo đơn hàng
Tạo đơn hàng nháp (Không khấu trừ tồn kho)
Bước 1: Nhập Thông tin khách hàng
Bước 2: Nhập mã hoặc tên sản phẩm, chọn sản phẩm từ danh sách xổ xuống
Bước 3: Điều chỉnh số lượng, giá bán, giảm giá (nếu có)
Bước 4: Chọn “Dịch vụ vận chuyển tích hợp” và chọn nhà vận chuyển
Bước 5: Nhập các thông tin giao hàng và nhấn nút “Lưu nháp”
Lưu ý: Bắt buộc chọn “Dịch vụ vận chuyển tích hợp” thì mới tạo đơn nháp.
Chọn “Nhận tại cửa hàng” sẽ không có nút Lưu nháp