Links

Mẫu ghi chú giao hàng

Mẫu ghi chú giúp các chủ shop tạo mẫu ghi chú mặc định, giúp thao tác nhanh trong khi tạo đơn hàng.
Thêm mới mẫu ghi chú giao hàng
Bước 1: Trên menu chọn Thông tin chung >> Mẫu ghi chú giao hàng
Bước 2: Nhấn nút Thêm mới. Một popup Thêm mẫu ghi chú hiển thị ra.
Bước 3: Nhập Nội dung và chọn “Sử dụng mẫu ghi chú làm mặc định” nếu Mẫu ghi chú này shop dùng hằng ngày.
Bước 4: Nhấn nút Thêm mới, hoàn thành thêm mới mẫu ghi chú
Sử dụng mẫu ghi chú
Vào các trang tạo đơn như: Tạo đơn khấu trừ, đơn giao hàng, đơn bên Fanpage và Livestream, ở phần Thông tin vận chuyển có trường “Yêu cầu khác” sẽ hiển thị mẫu ghi chú mặc định.
Ngoài ra, UPOS cho phép chủ shop thay đổi các Mẫu ghi chú khác (đã tạo sẵn cho shop) tùy vào thời điểm hoặc khách hàng đặc biệt. Bằng cách nhấn nào nút
ở góc phải của Yêu cầu khác và chọn các mẫu ghi chú khác. Mẫu ghi chú vừa chọn sẽ hiển thị trên Yêu cầu khác