Links

Nhóm khách hàng

Đây là tính năng phân loại khách hàng theo nhóm để người bán hàng có thể dễ dàng quản lý đối tượng khách hàng, cũng như các chính sách ưu đãi đối với các nhóm khách hàng riêng biệt.
Chọn menu Khách hàng >> chọn Quản lý khách hàng. Và nhấn chọn ô Nhóm khách hàng.
1. Thêm nhóm khách hàng
Bước 1: Trên trang Nhóm khách hàng (menu Khách hàng >> Quản lý khách hàng), nhấn chọn nút Thêm nhóm khách hàng.
Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin ở phần Thêm mới nhóm khách hàng được hiện ra (bao gồm Mã nhóm KH + Tên nhóm KH) và nhấn chọn nút Thêm mới
Lưu ý: Những ô có dấu * là thông tin bắt buộc nhập. Không được bỏ trống.
2. Chỉnh sửa nhóm khách hàng
Bước 1: Trên trang Nhóm khách hàng (menu Khách hàng & Đối tác >> Quản lý khách hàng), nhấn chọn nút
của nhóm khách hàng muốn chỉnh sửa.
Bước 2: Điền thông tin về nhóm khách hàng cần chỉnh sửa và nhấn nút Cập nhật.
3.Xóa nhóm khách hàng
Bước 1: Trên trang Nhóm khách hàng (menu Khách hàng & Đối tác >> Quản lý khách hàng), nhấn nút
của nhóm khách hàng muốn xóa.
Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị 1 bảng xác nhận bạn có chắc muốn xóa nhóm khách hàng đã chọn
Bước 3: Nhấn chọn vào nút Ok thì hệ thống sẽ thực hiện xóa nhóm khách hàng bạn đã chọn
Nếu bạn nhấn chọn nút Cancel thì bảng xác nhận sẽ đóng và quay về trang Nhóm khách hàng. Nhóm khách hàng bạn đã chọn sẽ không bị xóa.