Links

Quản lý nhà cung cấp

Chức năng quản lý nhà cung cấp cho phép người bán hàng quản lý giá cả và thông tin nhập sản phẩm theo các đơn vị cung cấp riêng biệt.
Chọn Khách hàng >> chọn Quản lý nhà cung cấp
1.Thêm thông tin nhà cung cấp
Bước 1: Trên trang Quản lý nhà cung cấp (menu Khách hàng & Đối tác), nhấn chọn nút Thêm nhà cung cấp.
Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin của nhà cung cấp (Mã nhà cung cấp là duy nhất) và nhấn chọn nút Thêm mới.
Lưu ý:
- Những ô có dấu * là thông tin bắt buộc nhập. Không được bỏ trống.
- Ô điền số điện thoại chỉ cho phép nhập 10 số
2.Chỉnh sửa thông tin nhà cung cấp
Bước 1: Trên trang Quản lý nhà cung cấp (menu Khách hàng & Đối tác), nhấn nút
ở vị trí thông tin nhà cung cấp bạn muốn chỉnh sửa
Bước 2: Nhập các thông tin cần chỉnh sửa và nhấn chọn vào nút Cập nhật
3.Xóa thông tin nhà cung cấp
Bước 1: Trên trang Quản lý nhà cung cấp (menu Khách hàng & Đối tác), nhấn nút
của vị trí thông tin nhà cung cấp muốn xóa
Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị 1 bảng xác nhận bạn có chắc muốn xóa thông tin nhà cung cấp đã chọn
Bước 3: Nhấn chọn vào nút Ok thì hệ thống sẽ thực hiện xóa thông tin nhà cung cấp bạn đã chọn
Nếu bạn nhấn chọn nút Cancel thì bảng xác nhận sẽ đóng và quay về trang Quản lý nhà cung cấp. Thông tin nhà cung cấp bạn đã chọn sẽ không bị xóa.
4.Chi tiết nhà cung cấp
Nhấp vào tên nhà cung cấp, hệ thống sẽ hiển thị thông tin nhà cung cấp và lịch sử các đơn nhập hàng cho shop.