Links

Quản lý kho

Chức năng Quản lý kho cho phép người dùng quản lý tổng hợp các sản phẩm trong kho. Bạn có thể tạo ra nhiều kho hàng cho cửa hàng của bạn. Hệ thống sẽ tự động khởi tạo kho mặc định cho cửa hàng của bạn. Bạn có thể tiến hành đổi tên kho và tạo ra các kho hàng mới.
Trên menu Quản lý kho >> chọn Quản lý kho

QUẢN LÝ KHO

1. Thêm kho

Bước 1: Trên trang Quản lý kho, nhấn nút Thêm kho
Bước 2: Nhập các thông tin của kho. Và nhấn nút Thêm mới
Chọn vào kho nhập hàng để phân biệt đó là kho để chứa sản phẩm nhập từ các nhà cung cấp (không bắt buộc).
Lưu ý: Những ô có dấu * là thông tin bắt buộc nhập. Không được bỏ trống.

2. Chỉnh sửa kho

Bước 1: Trên trang Quản lý kho, nhấn nút
của kho muốn chỉnh sửa.
Bước 2: Nhập thông tin cần chỉnh sửa và nhấn nút Cập nhật.

3. Xóa kho

Bước 1: Trên trang Quản lý kho, nhấn nút
ở vị trí của kho muốn xóa.
Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị 1 bảng bảng xác nhận bạn có chắc muốn xóa kho đã chọn
Bước 3: Nhấn chọn vào nút Ok thì hệ thống sẽ thực hiện xóa kho bạn đã chọn
Nếu bạn nhấn chọn nút Cancel thì bảng xác nhận sẽ đóng và quay về trang Quản lý kho. Kho bạn đã chọn sẽ không bị xóa.
Lưu ý:
- Kho mặc định sẽ không được xóa
- Còn những kho khác có sản phẩm tồn kho, kho tồn tại khi xuất kho, kho tồn tại khi nhập kho, kho tồn tại chuyển kho ► Không được phép xóa kho.
Kho Chuyển
Chức năng Chuyển kho cho phép người dùng chuyển sản phẩm từ kho này sang kho khác.
Trên menu Quản lý kho >> chọn Kho chuyển
Bước 1: Chọn Kho chuyển hàngKho nhận hàng (2 kho này không được trùng nhau)
Bước 2: Tìm kiếmchọn sản phẩm cần chuyển, có thể chọn nhiều sản phẩm
Bước 3: Nhập số lượng cần chuyển của mỗi sản phẩm.
Bước 4: Nhấn nút Chuyển kho sản phẩm